Post-hbo opleiding Specialist Jonge kind & VVE

Inhoud van deze cursus

De opleiding Specialist Jonge Kind is een praktijkgerichte opleiding voor leerkrachten primair onderwijs die in hun onderwijs willen aansluiten bij de specifieke manier van leren van jonge kinderen. De motor voor de ontwikkeling van jonge kinderen ligt in spel. Leerkrachten creëren een rijke speelleeromgeving met een beredeneerd aanbod van betekenisvolle activiteiten, waarin kinderen in de volle breedte van hun ontwikkeling worden uitgedaagd en ondersteund. De volwassene schept als vanzelf ruimte voor kind-initiatief en benut incidentele kansen tot leren. Tijdens de opleiding word je uitgedaagd je eigen onderwijspraktijk systematisch onder de loep te nemen. Hoe kunnen de kansen voor lerend spelen versterkt worden in de eigen groep, het onderbouwteam en het beleid van de school? Wat zijn effecten van veranderingen op het gedrag van de kinderen in je groep? En hoe kun je collega’s betrekken bij de ontwikkeling van lerend spelen?
Doelgroep
Leraren (speciaal) basisonderwijs, die werkzaam zijn in de onderbouw, eventueel met de taak van onderbouwcoördinator of VVE-coördinator. De opleiding is ook interessant voor IB-ers en voor leerkrachten in groep 3 die hun onderwijs meer willen vormgeven vanuit spel.


Dit ga je leren

  • Inhoudelijke deskundigheid en vaardigheid in onderwijs aan het jonge kind ontwikkelen
  • Collega’s van het onderbouwteam inspireren, verbinden, leiden en begeleiden
  • Systematisch en onderzoeksmatig onderwijs aan jonge kinderen ontwikkelen en verbeteren
  • Een bijdrage leveren aan schoolbeleid

Zo gaan we te werk

We gaan uit van een holistische benadering van het kind, waarin de natuurlijke nieuwsgierigheid en ontdekkingsdrang ondersteund worden. Welbevinden, betrokkenheid en kind-initiatief staan steeds centraal. Daarvoor is kennis nodig van de brede ontwikkeling, met bijzondere nadruk op de spelontwikkeling. In deze opleiding ontwikkel of verdiep je je vaardigheden om de ontwikkeling van kinderen te observeren en registreren, en om betekenisvol spelaanbod te ontwerpen en organiseren, passend bij de ontwikkelbehoeften van de kinderen in de groep. Je vormt een eigen visie en kunt die vertalen naar concreet handelen. Je bent in staat over die visie te communiceren en kunt die verbinden met schoolbeleid. Je leert om systematisch te werken aan verbeteractiviteiten via praktijkgericht onderzoek en om collega’s te inspireren en met hen samen verbeterprocessen uit te werken. Hierbij worden inzichten uit de organisatie- en veranderkunde en het werken met een professionele leergemeenschap (PLG) doelgericht ingezet.

Werkwijze
Er worden verschillende werkwijzen ingezet:

  • praktijkopdrachten en literatuurstudie, onderzoeksvaardigheden, analyse van de eigen praktijk met onderbouwing vanuit theorie en visie, verbeteractiviteiten opstellen, uitvoeren en evalueren.
  • 16 bijeenkomsten van 5 uur onder leiding van iPabo-docenten en/of een docent van De Activiteit. In deze bijeenkomsten staat steeds een inhoudelijk thema centraal. Daarnaast is er ruimte voor de onderzoekscomponent van de opleiding. Twee bijeenkomsten gaan specifieker in op thema’s als organisatie- en veranderkunde;
  • vier bijeenkomsten in leerteams;
  • presentatie en diplomering

Tijdens de opleiding werk je aan je eigen portfolio en een praktijkonderzoek in je eigen school. Hierop krijg je tussentijds feedback. Je rondt je onderzoek af met een presentatie voor de groep en een artikel.

Opbrengst
Aan het eind van de opleiding ben je in staat om vanuit de volgende vier invalshoeken: inhoud, begeleiding, ontwikkeling en beleid, het onderwijs aan jonge kinderen binnen de school verder vorm te geven. Hierbij ben je in staat steeds gebruik te maken van actuele theorie en eigen praktijkonderzoek vanuit het idee dat jonge kinderen met jouw hulp “lerend spelen” en “leren spelen”.


Tijdsinvestering

Omvang
De opleiding omvat 420 uur studiebelasting, gelijk aan 15 EC. Er zijn 16 bijeenkomsten van vijf uur en vier onbegeleide intervisiebijeenkomsten van drie uur in leerteams. De overige studie-uren besteed je aan de eigen dagelijkse praktijk en aan verschillende vormen van zelfstudie.

Bijeenkomsten
Onderwerpen die aan bod komen in de opleiding:
Visie op jonge kind en onderwijs, de speelleeromgeving, spelontwikkeling, manipulerend spel, rollenspel, constructiespel, buiten spelen, spelbegeleiding, interactie en gesprekken, klassenmanagement, observeren en registreren, beredeneerd aanbod en opbrengstgericht werken, sociaal-emotionele ontwikkeling, spel en taal, spel en rekenen. Daarnaast vormen onderzoeksvaardigheden, organisatiekunde en samenwerken en leren met collega’s een belangrijk onderdeel van het programma.
Deze opleiding is een landelijk gecertificeerde opleiding (CPION).


Locatie en tijden

Planning
Bij voldoende inschrijvingen start de opleiding in september 2018 en duurt tot december 2019.
Bijeenkomsten vinden plaats in het Speleon op Hogeschool iPabo te Amsterdam op woensdagmiddagen van 15.00 uur tot 20.00 uur.
De vier bijeenkomsten in leerteams vinden plaats op woensdagmiddagen van 14.30 tot 17.30 uur.
Jullie ontmoeten elkaar om de beurt op jullie eigen scholen.

Nadere informatie
Je kunt contact opnemen met de lector Jonge kind Hogeschool iPabo: Annerieke Boland, A.boland@ipabo.nl.
Voor organisatorische informatie of inschrijving kun je contact opnemen met Els Olthof, e.olthof@ipabo.nl

Onze locaties

Blijf op de hoogte van nieuws